Čo všetko dokáže Hi-tech toaleta za 6 400 dolárov

Spo­loč­nosť Koh­ler uvied­la na trh fu­tu­ris­tic­ký zá­chod už v ro­ku 2011, je už dnes dos­tup­ný a mô­že­te si ho ob­jed­nať za 6 400 do­lá­rov.
Vte­daj­ší mo­del bol vy­ba­ve­ný ohrie­va­čom nôh, vy­hrie­va­nou zá­cho­do­vou dos­kou a pok­lo­pom, kto­rý sa auto­ma­tic­ky za­tvá­ral a ot­vá­ral a za­bu­do­va­ným audio sys­té­mom. Ne­chý­bal ani do­ty­ko­vý LCD pa­nel, po­mo­cou kto­ré­ho je mož­né zá­chod ov­lá­dať.
Koh­ler svoj zá­chod s ozna­če­ním Nu­mi vy­lep­šil a mo­del pre rok 2013 po­nú­ka no­vé fun­kcie, vrá­ta­ne pod­po­ry tech­no­ló­gie Blue­tooth – pou­ží­va­teľ tak mô­že do zá­cho­du strea­mo­vať svo­ju hud­bu (ako­koľ­vek to di­vne znie).

Nu­mi je tak­tiež vy­ba­ve­ný čí­tač­kou SD ka­riet, kam si pou­ží­va­teľ mô­že nah­rať uví­ta­ciu sprá­vu a USB por­tom, po­mo­cou kto­ré­ho je mož­né zá­cho­du ak­tua­li­zo­vať fir­mvér. Zá­chod za­uj­me aj pod­svie­te­ním v sied­mych rôz­nych far­bách.
Ak vás ten­to nez­vy­čaj­ný zá­chod za­ujal, ob­jed­nať sa dá na strán­kach vý­rob­cu.

Leave a Reply

big stopa
Žeby sme mali nesprávne info? Čítaj ako to bolo …
zamok
Ako funguje zámok